077-996-8720 dgfhytjyku

ביטוחים

ביטוח נוסעים לחו"ל

כל אחד ואחד המעוניין לקחת חלק בטיול של חברת MEDRAFT  מחויב לבצע ביטוח רפואי ומטען המתאים לאופי הפעילות. ביטוח נוסעים, מטען אישי וביטוח אתגרי.

יש להקפיד להצטייד בביטוח העונה על דרישות הטיול, הטסה רפואית, רפטינג, חילוץ מהשטח וסכומי כיסוי פרמיה מתאימים. ניתן לבצע ביטוח זה לפני מועד היציאה דרך משרדינו. במידה ועשיתם ביטוח שלא דרך משרדינו חובה להביא צילום של הביטוח לטיול ולתת את הצילום למדריך הקבוצה

רצוי להתייעץ איתנו לפני היציאה לטיול

פוליסת נסיעות לחו”ל  לנוסעי “MEDRAFT” הפניקס TRAVEL

 

פרוט הכיסויים:

הפוליסה כוללת כבודה.

סה”כ התחייבות המבטח לכיסוי החמרה של מצב רפואי קודם: 200,000$ בכפוף לתשלום דמי ביטוח נוספים.

הרחבה תמורת דמי ביטוח נוספים:

הפוליסה תכלול כיסוי לספורט אתגרי עד לסך 100,000$ הכולל: פעילות ספורטיבית שהינה אחת מאלה:

צלילה לעומקים( בתנאי שהמבוטח מחזיק ברישיון צלילה מתאים ותקף או שצלל בליווי מדריך מוסמך ובתנאי שצלל עפ”י חוקי/י הצלילה הישראלי או חוקי/ים בחו”ל המקביל/ים לחוק/ים הישראלי)

טיפוס הרים בעזרת חבלים, סקי מים, שימוש באופנוע ים, סנפלינג בליווי מדריך מוסמך, גלישה באוויר ללא מנוע עזר, בנג’י ,רפטינג, כדור פורח.

תמצית הכיסויים עד לסך
1. הוצאות בעת אשפוז והוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז 1,000,000$
2. פינוי אווירי  ( חילוץ ממקום האירוע לבי”ח קרוב) 80,000$
3. הוצאות העברה ברכב יבשתי לבית חולים קרוב כיסוי מלא
4. הטסה רפואית לישראל כיסוי מלא
4. הוצאות מיוחדות קיצור/ ביטול נסיעה

כרטיס נסיעה

נסיעת חירום של בן משפחה קרוב

העברת גופה

7,000$/5,000$

1,500$

2,000$

כיסוי מלא

5. המשך אשפוז בישראל עקב תאונה עד 365 יום או עד 100,000$
5. תאונות אישיות:

18-64

65-75

עד 18 (נכות בלבד)

 

20,000$

7,500$

7,500$

6. חבות כלפי צד שלישי 100,000$
7. כבודה (מטען אישי נלווה)

מתוכה דברי ערך

איחור בהגעת כבודה

שיחזור מסמכים

1,750$

500$

150$

150$

 8. ספורט אתגרי 100,000$
9. השתתפות עצמית 50$
הירשמו למגזין MEDRAFT
לבירורים
נוספים חייגו
077-996-8720